Prezentare

cladire UATH

   Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca institutie particulara de învatamânt superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”.

   Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 30 ani de existenţă, întreaga atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţamântului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii cunoştinţelor mereu în concordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în spaţiul intern, european, internaţional.

   Trebuie să subliniem că garantul calităţii ofertei Universităţii l-a reprezentat un corp profesoral, pe care cu satisfacţie l-am definit întotdeauna de elită, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale economiei, ale managementului, juridice, umaniste, etc. Universitatea are în structura sa două facultăţi: FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Universitatea funcţionează în baza autonomiei universitare, întemeiată pe principiile Constituţiei României, Legii educaţiei naţionale 1/ 2011, precum şi alte reglementări proprii. În reformarea sa în conformitate cu principiile şi cerinţele Procesului Bologna, sistemul de învăţământ din România trece prin transformări majore, mai ales din anul universitar 2005/2006, transformări ce privesc organizarea şi conţinutul, compatibile cu sistemul educaţional european.

     Activitatea didactică din Universitatea ,,Athenaeum” este organizată în paradigma Bologna, programele de studii cuprinzând cele 3 cicluri, Licenţă, Masterat şi chiar Doctorat (în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgovişte). În acest scop se au în vedere: promovarea cooperarii europene în domeniul asigurării calităţii educaţiei; transparenţa şi compatibilitatea studiilor absolvite în universităţile româneşti, în raport cu cele oferite de statele membre ale Uniunii Europene; generalizarea aplicării Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS); adoptarea de măsuri pentru facilitarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice universitare.

     Universitatea dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare, dotată cu un spaţiu modern cu echipamente de ultimă generaţie. Un asemenea tip al învăţământului îl socotim adecvat pieţei „produsului”, respectiv calificărilor şi cu capabilitate de a se menţine în cuplul dinamic de feed-back al celor doi vectori: Universitate – Practică, realizând la cota maximă sinergia sistemului educaţional.